Celldömölk Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

2013.12.02.


Projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-002


Projekt neve: „Celldömölk város önkormányzatának szervezetfejlesztése”


Előzmények:


Celldömölk Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerében, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0002 „azonosító számú „Celldömölk város önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázatán nyert támogatást.


A pályázat nettó költségvetése: 21.998.940 Ft, amely 100%-os támogatottságú.


A Támogatási Szerződés megkötésére 2013. november 20-án került sor.


Projekt leírása: A projekt alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásának érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósításának és az eredmények visszacsatolását támogassa. Emellett lehetőséget teremt az önkormányzatok számára a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati kialakítására, hogy a megváltozott környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal vegyenek részt. Ezzel összefüggésben jelen projekt célja, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a településre speciálisan jellemző nehézségeket és kihívásokat realizálja, arra fókuszálva meghatározza a módszereket és gyakorlati feladatokat, a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését kiemelten kezelve. A projekt átfogó és operatív céljai teljes mértékben koherensek a konstrukció és a magasabb rendű valamint a kapcsolódó tervek (ÚSZT, ÁROP, Magyary Program) célkitűzéseivel.


Az Államreform Operatív Program a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés minőségének növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére törekszik. Ezen belül az államreform Operatív Program Akcióterve a 2011-.2013-as időszakra 3 prioritást fogalmaz meg, melyek közül kettőhöz jelen projekt minden tevékenységében és intézkedésében maximálisan illeszkedik. Az első prioritás keretében a folyamatok megújítására és szervezetfejlesztésre helyeződik a hangsúly, a második prioritás az emberi erőforrás minőségének javítását célozza.

A Celldömölk Város Önkormányzatának szervezetfejlesztésének keretében megvalósításra kerülő tevékenységek (felmérések, problémafeltárás, humánerőforrás-optimalizálás, stb.) kivétel nélkül támogathatóak jelen program keretében

Celldömölk város célja mindazon szolgáltatások elérhetővé tétele, melyek az élhető város fogalmába beletartoznak. Ez alatt értjük a közszolgáltatások és a kereskedelmi szolgáltatásokat, melyeket helyben nem tud elérni a lakos vagy a vállalkozás, azt a leghatékonyabb módon és időben elérhetővé váljon számára.

Az önkormányzat saját szervezeti célkitűzéseihez az alábbi eredményekkel járul hozzá: • átlagos ügyintézési idő csökkentése

 • hivatali szolgáltatások minőségének növelése

 • önkormányzati ügyintézés egyszerűsítése

 • a Hivatal ügyintézési és közigazgatási feladatainak standardizálása a teljeskörű informatikai támogathatóság kialakítása érdekében

 • az önkormányzat munkatársainak felkészültségének, képzettségének növelése, a humánerőforrás rendszerezése által

 • dolgozói elégedettség szintjének növekedése

 • partnerség ösztönzése a hivatal munkafolyamatainak átszervezése által

 • költséghatékonyság érvényesülése a hivatal működésében

 • stratégiai szemlélet erősítése


A tervezett cél:


Jelen konstrukció célja, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a településre speciálisan jellemző nehézségeket és kihívásokat realizálja, és arra fókuszálva meghatározza a szükséges módszereket és gyakorlati feladatokat, a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését egyaránt kiemelten kezelve. A projekt átfogó és operatív céljai teljes mértékben koherensek a konstrukció magasabb rendű, valamint a kapcsolódó tervek operatív/szervezeti célok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: • támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

 • költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

 • feladat ellátási és finanszírozási modell kialakítása

 • települési közszolgáltatások összehangolása

 • intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer fejlesztése

 • lakossági felmérés

 • támogató folyamatok felülvizsgálata

 • humán erőforrás kapacitás mérése

 • nyomon-követési rendszer kidolgozása.


A projekttel kapcsolatos operatív célokat az önkormányzat az ÚJ Széchenyi Terv és az ÁROP-1.A.5-2013 konstrukció célkitűzéseivel összhangban határozta meg az alábbiak szerint: • az önkormányzatok feladatkörének átalakulásával a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása

 • a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati támogatása.


Az időtávok tekintetében a hierarchikus rendszerben ábrázolt célok rövid- és hosszú távon alábbiak szerint érvényesülnek.


Rövid távú célok: • közszolgáltatásokkal kapcsolatos fókuszpontok meghatározása

 • feladatok és hatáskörök elhatárolása

 • a kötelezően ellátandó feladatok optimalizálása a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitásainak figyelembe vételével

 • közszolgáltatási folyamatok hatékonyabbá tétele

 • helyi stratégiai programok kidolgozása és alkalmazása

 • a térségi foglalkoztatási problémák mérséklése a humánszolgáltatások átszervezésével

 • Celldömölk Város kistérségi központi szerepének erősítése

 • megújult szervezés-működési kultúra kialakítása a Hivatalban.


Hosszú távú célok:


  • társadalmi konfliktusok megelőzése, lakosságmegtartás stabilizálása

 • funkcionális tevékenységek közös megszervezése, ezáltal a térségi feladatellátás és finanszírozás hosszútávon fenntartható, optimális modelljének megteremtése

 • a település lakosságmegtartó képességének fokozása, fluktuáció csökkentése

 • a térségben működő önkormányzatok hatékony feladatellátásának és költségcsökkentésének elősegítése a tudásátadás által

 • az országos önkormányzati rendszer egységes működési struktúrájának megteremtése

 • közkiadások csökkentése állami szinten


A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai:


Közvetlenül érintett, elsődleges célcsoport: • a településen élő állandó lakosság

 • az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében álló intézmények

 • a települési önkormányzat és a járási hivatal dolgozói


Közvetett, másodlagos célcsoport: • a térségben élő állandó lakosság

 • a térségben működő önkormányzatok és a járási hivatalok illetve dolgozóik

 • a településen működő vállalkozások és a civil szervezetek.
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2013.09.01


A projektmegvalósulásának tervezett napja: 2013.11.01


Kedvezményezett neve és elérhetősége:


Celldömölk Város Önkormányzata


9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304


e-mail: celldomolk@celldomolk.hu


 


Záró sajtóközlemény


Jogszabályi keretek összefoglalása - Celldömölk


 Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb