Tájékoztatás építésügyi jogszabályok változásáról

2017.02.24.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületekkel kapcsolatos építési tevékenységek vonatkozásában nem kell építési engedélyt kérni, hanem az építési tevékenységet – elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével – be kell jelenteni, és ezen tevékenységeket az építés felügyeleti hatóság ellenőrzi.  


A Celldömölki Járás területén a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (9600 Sár vár, Várkerület 3.) látja el az építés fel ügyeleti feladatokat. Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet. Az egyszerű bejelentés nem ad felmentést az építési munkákra vonatkozó általános jogszabályok betartása alól. Ezért az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatni többek között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/ 1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott alapvető követelményeket, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat. Az egyszerű bejelentést megelőzően a tervezés elősegítése érdekében a települési önkormányzat és az általános építésügyi hatóság ad előzetes tájékoztatása helyi településrendezési előírások tartalmáról. Az egyszerű bejelentés esetében az építési törvény csak és kizárólag a Helyi Építési Szabályzat tartalma tekintetében ad lehetőséget egyes szabályozási elemek figyelmen kívül hagyására, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelmények betartása alól nincs felmentés. Az egyszerű bejelentésnél elmarad az előzetes hatósági vizsgálat, az építési hatósági kontroll az előírások betartása az építtető, az építész és a szakági tervezők együttes feladata és felelőssége. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek a következők:

– a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,

– meglévő lakóépület – műemlék kivételével

– 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,

– az előző két pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Az építtető részéről az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges:

– építész tervezőt (szakági tervezőt) alkalmazni,

– a tervezővel kötött tervezési szerződésben a kötelező tervezői művezetés feltételeit rögzíteni,

– személyesen vagy meghatalmazott útján elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni (ügyfél kapus azonosítást követően https://enaplo.eepites.hu/enaplo/ oldalon).

A készenlétbe helyezés feltételeként az építész tervező tölti fel az építési naplóba a kivitelezési dokumentációt, a felelősségbiztosítás kötvényszámáról és a biztosító nevéről szóló nyilatkozatot, valamint a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a tevékenységre kötött felelősségbiztosítás fennáll, illetve az adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll. Az elektronikus építési napló üzemeltetője az építési napló készenlétbe helyezését követően letölthető visszaigazolást állít elő. Az építtető az építési tevékenységet a bejelentés benyújtását követő naptól számított – tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az építési törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint. Ha az építőipari tevékenységet a be jelentéstől eltérően (Korm. rendeletben meghatározott változás) kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját meg előző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni. A hatályos szabályozás szerint a kivitelező részéről felelős műszaki vezetőt, az építtető részéről legtöbb esetben építési műszaki ellenőrt kell foglalkoztatni, attól függetlenül, hogy a tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Az új lakóépület, vagy meglévő lakóépület bővítés megvalósulását követően hatósági bizonyítványt kell kérni. Ezt az építtető kérelmére az építésfelügyeleti hatóság állítja ki. A bejelentésről az építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül. Az építésfelügyeleti hatóság minden egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységről vezetett az építési naplót távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban, a kivitelezést a helyszínen hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az építésfelügyeleti hatóság különös figyelmet fordít az egyszerű bejelentés alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább egy alkalommal történő helyszíni, valamint az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos, távoli eléréssel történő ellenőrzésére. Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egy idejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Szabálytalanság esetén a hatóság építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az épí tési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét. Azonban ezen esetekben is a Helyi Építési Szabályzat előírásait, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelményeket be kell tartani. A szabálytalanul megvalósított építési tevékenységek esetében az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, mely az építmény(rész) elbontását, átalakítását, illetve építésfelügyeleti és építésügyi bírság kirovását vonja maga után. Kérem, hogy bárminemű kivitelezés meg kezdése előtt tájékozódjanak a pontos jogszabályi előírásokról, illetve hatósági egyeztetést lefolytatni szíveskedjenek. Elérhetőségek: Sárvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály 9600 Sárvár, Várkerület 3. Osztályvezető: Némethné Szabó Zsuzsanna, telefon: 06 95 523 206. E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu A szervezet ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8 óra – 17.30 óra

Kedd 8 óra – 16 óra

Szerda 8 óra – 16 óra

Péntek 8 óra – 12 óra


Celldömölk, 2017. február 24.


GECSE JÓZSEF VMKH CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATALA HIVATALVEZETÕ


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb