Nyilvántartások

2009.05.04.

Nyilvántartások

Nyilvántartási kötelezettséget előíró jogszabályok
Bélyegzők nyilvántartása
a  335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 54.§ 
Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 64.§       
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5.§    
Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések    
37/2001. (X. 25.) PM rendelet a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről  
Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai  
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 10/A. § (3)
Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról  a 40.§ rendkívüli munkavégzés nyilvántartása; 61.§ közszolgálati nyilvántartás 
233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról 
199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 14.§
Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés
 
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, vásárlására, haszonbérletére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 134.§ (3); (13)
Pénzügyek,  Adóigazgatási ügyek 
13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24.§ (4)   
Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)
13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról 
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 
 
 
 
 
Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 46.§ 
SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása
Hadigondozottak,nemzeti gondozottak nyilvántartása
Időskorúak járadékának nyilvántartása
Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása
 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
 
A szülők adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartásáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 138.§ (3) 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról      
Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról      
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról      
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végző személyek nyilvántartása
 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Védelembe vett gyermekek nyilvántartása
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított ellátásokról
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekekről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
KERESKEDELMI IGAZGATÁS
 
Magánszálláshelyek nyilvántartása
 
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása
 
Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
 
Vásár és piacrendezési joggal rendelkezők nyilvántartása
 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEN ALAPULÓ NYILVÁNTARTÁSAOK
 
Kitüntetettek nyilvántartása
31/2008. (X.31.) sz. rendelet a Celldömölk Város Díszpolgára cím, a Celldömölk Városért Érdemérem, a Celldömölk Városért Emléklap, a Kresznerics Ferenc Díj, valamint a Nívó-Díj alapításáról és adományozásáról
Temetkezések nyilvántartása
19/2001. (IV.25.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól
Képviselőtestület döntéseinek nyilvántartása
5/2007. (III.29.) sz. rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb