Közszolgáltatások

2009.05.04.

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény elvárja a közfeladatot ellátó szervtől, hogy a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények kerüljenek fel a  honlapra.
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezik a települési önkormányzatok közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladataival: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 

 • a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet
 • védelme,
 • a lakásgazdálkodás,
 • a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás,
 • a köztemető fenntartása,
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 • helyi tömegközlekedés,
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
 • közbiztonság helyi feladatairól;
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
 • a foglalkoztatás megoldásában;
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
 • az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;
 • a közösségi tér biztosítása;
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,
 • sport támogatása;
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása;
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt rendeletiben szabályozza a közszolgáltatásra vonatkozó helyi előírásokat:

 

Közszolgáltatás megnevezése: A közszolgáltatást szabályozó rendeletek:
Távhőszolgáltatás 3/2006 (II.2.) számú rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról
34/1999. (X.27.) számú rendelet a lakossági távfőtési és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról
Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés biztosítása 5/2009. (I.30.) számú rendelet a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról.
Települési szilárd hulladékgazdálkodás számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról
Települési folyékony Hulladékgazdálkodás 24/2002. (V.29.) számú rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Gyermekvédelem 11/2000. (V.3.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről  
Közterületek fenntartása 26/2008. (IX.3.) számú rendelet a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról
19/2009. (IV.30.) számú rendelet a közterületek bontás utáni helyreállításáról
Tömegközlekedés 25/2009. (VI.26.) számú rendelet a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról
Lakásgazdálkodás 12/2003. (III.30.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
46/2006. (XII.14.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet
Egészségügyi ellátás 24/2008. (VII.2.) számú rendelet Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről
Közművelődés 37/2005. (XII.20.) számú rendelet a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról és ellátásáról
Sport   32/2001. (X.24.) számú rendelet az önkormányzat sportfeladatainak ellátásáról
Oktatás   17/2008. (V.27.) számú rendelet a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak meg- állapításának szabályairól, továbbá a nem magyar állampolgárok fizetési kötelezettségéről
Köztemető fenntartása 19/2001. ((IV.25.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól
Szociális ellátás 6/2006. (III.27.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
10/2008. (II.21.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról
2/2010. (I.29.) számú rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelés működtetéséről

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb