Feladat és hatáskörök

2009.05.04.

 

Az önkormányzat feladat és hatáskörét megállapító jogszabályok:
 
 • 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (III.29). rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai:
 
Az önkormányzat köteles gondoskodni
 • az egészséges ivóvízellátásról,
 • az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
 • az egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint a gyermek-
 • és ifjúsági feladatokról,
 • a közvilágításról,
 • a helyi közutak, közterületek és köztemetők fenntartásáról,
 • a közművelődési, és könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
 • a jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatáról.

Az önkormányzat a kötelező feladatainb kívül gondoskodik:

 • a városrendezésről és városfejlesztésről,
 • az épített és természeti környezet védelméről,
 • a lakásgazdálkodásról,
 • a vízrendezés, csapadékvíz elvezetéséről és csatornázásról,
 • a köztisztaságról és településtisztaságról,
 • a helyi tömegközlekedésről,
 • a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi
 • feladatairól,
 • a sportfeladatok ellátásáról,
 • a közművelődési és könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
 • középiskolai-, és művészetoktatásról,
 • bölcsődei gondozásról,
 • kórház és szakosított járóbeteg-ellátás fenntartásáról
 • szakosított szociális ellátásról (idősek klubja, gondozóház, pszichiátriai-,
 • szenvedély betegek rehabilitációs intézménye)
 • adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról
 • városi fürdő üzemeltetéséről,
 • a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport
 • támogatásáról.

 Közremőködik:

 • a foglalkoztatás megoldásában,
 • az energia szolgáltatásában
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítésében
 • távhőszolgáltatás működtetésében.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb